EPS
Kontakt

INTELS s.r.o.
Hybernská 1271/32
110 00 Praha 1

IČ:
28772695
DIČ:
CZ28772695

Telefon:
+420 491 840 000
Email:
intels@intels.cz

Elektronické Protipožární Systémy (EPS)

Elektronické Protipožární Systémy jsou zařízení, které včasnou signalizací umožňují snížit výši škod zapříčiněných požárem, jehož častou příčinou bývá nedodržení technologických postupů a nedůsledná kontrola bezpečnostních předpisů. Proti požárům se bráníme jednak odpovědným přístupem k požární prevenci, jednak použitím nejmodernější techniky. Velmi důležité je i včasné zjištění vznikajícího požáru, které do značné míry ovlivní jeho likvidaci a tím i výši vzniklých škod.

Každý požár je provázen charakteristickými jevy s těmito příznaky:

  • neviditelné požární plyny (aerosoly)
  • viditelný kouř
  • viditelné světlo
  • první plameny
  • zvýšená teplota okolí

Požár, při kterém nebyl učiněn včasný zásah, probíhá ve čtyřech fázích:

  • doba od vzniku požáru do rozhoření zapáleného předmětu
  • doba, kdy se od rozhořeného předmětu zapalují okolní hořlavé předměty
  • doba intenzivního hoření všech hořlavých materiálů
  • doba klesající intenzity požáru až do doby úplného shoření

Základem elektrické požární signalizace je elektronická ústředna a hlásiče, rozmístěné na rizikových místech v objektu, vzájemně elektricky propojené. Pro konstrukci jednotlivých hlásičů jsou určující jednotlivé požární jevy, které urychlují předání informace o požáru určeným osobám, nebo ovládají další související zařízení a nadstavby.

Základní rozdělení požárních hlásičů
Mechanické
• tlačítkové hlásiče
Automatické
• tepelné hlásiče
• opticko-kouřové hlásiče
• ionizační hlásiče
• kombinované hlásiče

Montáž elektrické požární signalizace, následná revize a servis se provádí výhradně podle platných norem a projektové dokumentace schválené příslušným Hasičským záchranným sborem. Prvky používané k ochraně majetku i osob před požárem, musí být schváleny ředitelstvím Hasičského záchranného sboru.